سروده های آدم

۱۶۰ مطلب با موضوع «شعر کلاسیک» ثبت شده استاز دست زندگی دلم را جان ز لب گذشت

ای مرگ ، ای امید آخر ! دیر کرده ای

ما شاخه های خشک را فصل هرس رسید

ای باغبان زندگی ! تاخیر کرده ای